ศาลจังหวัดธัญบุรี
Thanyaburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดธัญบุรี

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2547 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

แผนภูมิขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย    ศาลชั้นต้น / ศาลอุทธรณ์ / ศาลฎีกา

อัตราประกันการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยของศาลจังหวัดธัญบุรี


image เอกสารแนบ